Nasza oferta

Domy pod klucz. Firma Inżynierska „Grzeliński”

1. Kierownik budowy domów jednorodzinnych
(zakres i cena uzgadniana indywidualnie)

2. Kierowanie budowami (inne obiekty)

3. Nadzór nad budową / inspektor nadzoru

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy:

- reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

- sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych

- udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania

- potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także na żądanie inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy

4. Zastępstwo inwestycyjne

Inwestor zastępczy w imieniu Zamawiającego organizuje i koordynuje działania wszystkich stron uczęstniczących w procesie inwestycyjnym

5. Sporządzanie opinii i ekspertyz budowlanych

6. Wykonywanie okresowych przeglądów budynków

7. Udział w odbiorach zakupionych / wybudowanych mieszkań, lokali, budynków

Przykłady realizacji w zakładkach Galeria oraz Realizacje